ENGERDAL: Fellingen på ulven som var observert i nærheten av Elgå reinbeitedistrikt ble gitt fredag ettermiddag og det tok ikke lange tiden før ulven ble skutt. I følge rovviltkontakt i Miljødirektoratet var det en tispe som ble felt, men det er foreløpig uvisst hvor den kom fra. Den var ikke merket. Ulven vil bli DNA-undersøkt for å finne ut opprinnelsen.

Det var Miljødirektoratet som på eget initiativ ga tillatelse til felling. Ulven beveget seg mot kalvingsområde for rein i kalvingstiden og det ble ansett som svært stort skadepotensiale hvis ulven fikk fortsette inn i området.

På denne tiden av året gjør Miljødirektratet egne vurderinger på skadepotensiale uavhengig av om det kommer søknad om felling eller ei. Det var SNOs sporing av ulven som ga direktoratet en pekepinn på hvor ulven var i ferd med å gå. Fellingen foregikk fra helikopter.