TRYSIL/ENGERDAL: Det er Statens naturoppsyn (SNO) som skal melde inn jervekull, og det blir lagt rett inn i jervetelleren på nett for å holde den fortløpende oppdatert.

Telleren vil opplyse om dato, fylke, kommune og status (dokumentert/antatt) for registrerte kull. Målet er å gi publikum innsikt i overvåkingsarbeidet mens det pågår

Jonas Kindberg, som er leder i Rovdata, oppfordrer alle som observerer flere jerver sammen om å melde fra til overvåkingen. Det kan enten gjøres pr telefon til SNO lokalt, eller via Skanobs på internett. Det er også laget en app for å kunne melde fra.

All informasjon om jervekull som publiseres i jervetelleren er basert på foreløpige vurderinger gjort av SNO i felt. Kindberg presiserer at registreringene kan bli endret etter feltarbeidets slutt.

– Når feltarbeidet er avsluttet vil Rovdata gå gjennom og kvalitetssikre hver enkelt registrering. I kombinasjon med ytterligere feltarbeid fra SNO kan dette medføre endringer i antall jervekull, forteller Kindberg.

Endelig oversikt over antall jervekull som er født i Norge i 2017 publiseres av Rovdata 1. oktober.

Hver vår oppsøker SNO både kjente og nye hiplasser på søk etter valpekull. Jerven føder rundt månedsskiftet februar-mars. Det samme type arbeid gjøres på svensk side også

– På denne måte kan vi slå sammen feltdata fra både Norge og Sverige, og få et helhetlig bilde av jervebestanden i Skandinavia, forklarer Kindberg.

Ut fra antall kull beregner Rovdata hvor mange voksne individer som lever i norsk bestand. I fjor ble bestanden anslått til ca. 350 voksne individer.

Det er Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig. Overvåkingen blir utført gjennom «Det nasjonale overvåkingsprogrammet» for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Det anvendes to metoder i overvåkingen; den ene går ut på å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år. Den andre innebærer DNA-analyser av innsamlede ekskrementer og hår fra arten. Resultatene brukes blant annet til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.

SNO står hovedsakelig for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre. DNA-prøvene fra hele landet analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim. Resultatene fra hiregistreringene publiseres i en nasjonal rapport 1. oktober hvert år. Tallene blir også sammenstilt med svenske resultater og publisert i en felles skandinavisk rapport på jerv 1. november hvert år.