1. Kan vi stole på Stortinget?

Tilliten til dagens rovdyrpolitikk har nådd bunnen. En del av befolkningen opplever stor forskjellsbehandling i forhold til å måtte leve i rovdyrreservat.

Livskvalitet, verdier, tradisjoner, bruksrett og eiendomsrett er satt til side, uten diskusjon og fullstendig uten tanke på konsekvenser. Regjeringens siste grep i rovdyrforvaltningen gjør folk og lokalsamfunn til statister, uten muligheter til å kunne påvirke egen hverdag.

Det er en uverdig og uakseptabel situasjon at sentrale miljøvernmyndigheter, uten hensyn til lokal og praktisk kunnskap og erfaring, definerer hva som er sant, uavhengig av virkeligheten.

Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk finner det fullstendig uakseptabelt at det ikke er mulig å stole på et bredt forankret stortingsvedtak.

2. Nærgående ulv

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk krever at ulv som oppholder seg nær bebyggelse og oppleves som lite sky umiddelbart skal tas ut.

3. Kongeørn

Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk krever at Stortingets klare vilje til forvalting av Kongeørn iverksettes straks. Kongeørn er en betydelig skadegjører i mange beiteområder. Forvaltningen skriker etter verktøy som muliggjør en praktisk forvaltning av en altfor stor kongeørnbestand.

4. Bedre bestandsregistrering

Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk etterlyser fortsatt gode og sikre bestandsestimater for alle store rovdyr i landet. Bestandstallene er grunnlaget for både uttak og jakt. Et mangelfullt tallmateriale er en stor svakhet i forvaltningen og svekker en allerede dårlig tillit til beslutningene.

Uten tillit og gjensidig respekt er det liten interesse for en helt nødvendig lokal medvirkning i bestandsregistreringen.

5. Kortreist mat eller korttenkt miljøpolitikk?

Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk forutsetter at norsk rovdyrforvaltning skjer på en slik måte at vi også i framtida kan utnytte de rike utmarksressursene til produksjon av miljøvennlig kvalitetsmat. Norsk viltkjøtt er miljøvennlig og klimasmart mat i verdensklasse.

6. Bernkonvensjonen

Norge har ikke egne bestander av store rovdyr i biologisk forstand. Samtidig er det bare det biologiske bestandsbegrepet som gir mening i en bevaringssammenheng.

Dette har konvensjonen tatt høyde for, ved å ikke legge vekt på bevaring av nasjonale rovdyrbestander.

Regjeringen har i forbindelse med den aktuelle «ulvesaken» gått seg fullstendig vill i forsøket på å framstille Bernkonvensjonen som noe annet enn det den er.

Bernkonvensjonen har aldri har hatt konkrete innsigelser på norsk rovdyrforvaltning, på tross av gjentatte klager de siste 20 årene.

Norge har uten tvil et betydelig handlingsrom til å regulere rovdyrbestandene i henhold til vedtatte bestandsmål.

Folkeaksjonen ny

rovdyrpolitikk