I forbindelse med EØS-avtalen og spørsmålet om Norges tilknytning til EU har det bl.a. blitt lagt vekt på mulighetene for lokal selvbestemmelse. Når vi ser på hvordan ulike lokale saker blir håndtert av Engerdal kommune og andre som tar bestemmelser i lokale saker her, er det grunn til å bli bekymret for hvordan evt. økt lokaldemokrati ville kunne komme til å fungere, selv om jeg i utgangspunktet har vært positiv til dette.

I saken om vindmølleutbygging gikk et flertall av kommunestyrerepresentantene inn for utbygging, det kunne ført til at et verdifullt fjellområde ikke lenger ville bli attraktivt for friluftslivsliv. Det viste

seg da at en Olje- og energiminister fra Fremskrittspartiet kanskje hadde større sans for naturverdiene i Engerdal en beslutningstakerne derfra. Jeg er oppmerksom på at det også var andre interessenter og aktører i denne saken enn de nevnte, som også kan ha hatt en påvirkning.

Ikke lenge etter at vindmøllesaken ble avgjort har kommunen engasjert seg i et annet lite naturvennlig prosjekt: å anlegge snøskuterløyper gjennom store deler av kommunen. Mange innvendinger som framkom i høringsrunden blir i det hele tatt ikke omtalt i kommunes redegjørelser. Før saken er avgjort behandler styret i seterveiene mot Kvitvola en sak om å anlegge automatisk port ved oppkjøring til seterveien. Styret fatter vedtak i saken uten at de som den berører blir orientert om saksgrunnlaget og man går også i gang med å innkreve økt årsavgift flere år på forskudd.

Bommen er nok etter hvert tenkt bekostet gjennom økt trafikk på veien, men dette er høyst usikkert i en situasjon der snøskuterløypa ikke er endelig vedtatt og heller ikke bør bli det. Derfor har man gitt seg til å kreve inn penger på tynt grunnlag. De berørte grunneiere oppfordres til å vurdere hvilken interesse de kan ha av å følge et formodentlig ugyldig vedtak om økt og forskuddsvis innbetaling av årsavgift og det som følger av å gjøre det.

Av Sølve Sandaker, Bergesætra