Hvis jeg stopper deg, en fremmed, på gata og spør deg om hvem Demokratene i Norge er og hva de står for, hva hadde mange svart da? Mest sannsynlig innvandringspolitikk. Og ja, det stemmer halvveis. Helt riktig så har vi i Demokratene et ønske om å redusere innvandringen til Norge. Vi ønsker å begrense den til de personene som virkelig trenger å komme hit. Ikke å åpne opp landets grenser for lykkejegere som kommer uten behov og uten ønske om å bidra eller integrere seg. Vi vil ha strengere krav til dem som kommer. Alt dette vet alle om oss. Vi hater ikke muslimer, men vil ikke ha sharia i landet og krever dermed at muslimene legger fra seg dette levesett når de kommer hit.

For Demokratene er en muslims rett til å være muslim, eller ikke lenger være muslim, en grunnleggende menneskerettighet. De aller fleste muslimer ønsker fred, men problemet er klassisk islam slik den forkynnes noen steder. Vi stiller oss undrende til politikere som mener at islamsk terror ikke har noe med islam å gjøre. Vi ser også at innvandrere fra islamske kulturer har mye vanskeligere for å integrere seg enn andre, og de kan lettere havne i kriminelle eller ekstremistiske miljøer. Vi vil begrense innvandringen fra disse kulturene så mye som mulig.

Vår kulturarv som nasjon skal opprettholdes og bringes videre til kommende generasjoner, ingen fremmede religioner eller lov-systemer skal påvirke den norske samfunns-struktur eller norsk kultur og sedvane, og mennesker fra fremmede kulturer og religioner skal ikke ha noen særbehandling i Norge.

Demokratene står for så mye mer enn dette. Vi har en helhetlig politikk som grunnleggende går på å bedre bo og- levekår for det norske folk. Vi ønsker Norge ut av EØS for å bevare norsk arbeidskraft, og norsk suverenitet og ikke minst beholde sårt nødvendige trengte penger innad i landet for å bruke dem der hvor de trengs, for å opprettholde og bedre vår egen velferd. Det betyr ikke at vi isolerer oss mot verden, for det er fullt mulig å inngå egne handelsavtaler med de landene vi ønsker. Vi kan ikke lenger sitte å se på at EU bestemmer Norges lover gjennom EØS.

Vi ønsker å sikre Norges frihet og selvstendighet. Når EØS-avtalen innebærer at makt overføres fra Stortinget til EUs organer blir det umulig for det norske folk å påvirke viktige deler av det norske lovverket.

Avtalen har også åpnet grensen for ukontrollert arbeidsinnvandring.

Resultatet er lavere lønninger for den norske arbeideren og høyere bokostnader for hele folket. Vi ønsker å si opp Schengen avtalen for å få tilbake kontrollen med våre egne grenser. Norge bør melde seg ut av både EØS-avtalen og Schengen-avtalen, men av demokratiske grunner bør det vedtas av folket gjennom en folkeavstemning.

Demokratene vil være en vakthund som vil motarbeide den liberalistiske globaliseringen alle andre politikere i Norge støtter. Vi er det eneste partiet som går mot den liberalistiske globaliseringen som ødelegger vår norske kultur, våre verdier, vår frihet og demokrati. Demokratene vil motarbeide at Norge selges bit for bit. Norske ressurser og bedrifter skal ikke styres av globale kapitalinteresser.

Forsvaret er noe av det viktigste vi har for å kunne stå i mot trusler utenfra. Derfor vil vi arbeide for et troverdig, sterkt og effektivt forsvar og styrking av Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet.

Forsvaret må være fleksibelt og mobilt i tråd med utviklingen i NATO. Det bør også være Stortinget som er den høyeste autoritet når det gjelder spørsmål om Norges deltakelse i krig.

Vi ønsker, som eneste parti, å nedlegge alle bomstasjoner fordi vi vet at nye og bedre veier er mulig og finansierer på andre måter. Det gjelder bare å forvalte midlene riktig.

Vi ønsker å redusere skatter og avgifter til enslige og aleneforeldre. Det er urettferdig at de skal betale like mye som dem som har to inntekter.

Det er også mange som er to som sliter og det burde være mulig å få til at man yter etter evne og skatter etter hvor mye man har til rådighet. Dette for å unngå at stadig flere og flere lever under fattigdomsgrensen.

Vi ønsker å ta vare på de eldre i samfunnet vårt. Gi dem en så verdig alderdom som mulig. Slik systemet er lagt opp til nå er det mye å endre på. Demokratene vil også arbeide for å skape et nytt og positivt barnevern/familievern, at vår off. skole får de ressurser de trenger – ikke minst til støtteundervisningen, flere lærere, mindre klasser, der hver elev skal sees, få økt selvbilde, og få den tilpassede opplæring som trengs for å oppleve framgang og styrke.

Vi ønsker dyrepoliti! En bedre rusomsorg! Mobbeombud! Tilrettelegging i skoler for enkeltindivider! Bedre og mer riktig behandling innen psykisk helsevern! Vi ønsker ikke å se hvordan flere og flere sliter både mot økonomi, nav og helsevesenet her i Norge!

Den kristne-jødiske tradisjonene har vært en hjørnestein i norsk tradisjon og kultur. Derfor ønsker vi at staten har det finansielle ansvaret for Den Norske Kirke. Vi vil likevel frimodig utfordre Den norske kirke når den blir for relativistisk og for opptatt av politikk i stedet for å formidle kristen tro og kulturforståelse. Vi støtter Israel og ønsker å opprette vennskapsbyer der!

Og sist, men kanskje størst, vi ønsker at folkets røst faktisk skal ha en betydning ved folkeavstemninger. Hva er vitsen med folkeavstemning om det ikke blir tatt hensyn til?

Demokratene i Norge vil alltid sette Norge først ved å si nei til tvangssammenslåing av kommuner og ja til styrkning av lokalsykehusene i Norge.

Vi trenger nye politikere på stortinget for å få tilbake kontrollen og selvråderetten over eget fedreland. Vi trenger politikere som har respekt for folket og våre skattepenger.

Stem på Demokratene i Norge!

Per-Christian Stenvaag,

Org.nestleder Demokratene i Norge, fylkesleder i Hedmark og 1.kandidat i Hedmark