Norges bygdeungdomslag vil i sitt arbeid sikre og utvikle bygdene sitt næringsgrunnlag og bosetting. Stortinget vedtok at vi skulle ha maksimalt 4-6 ynglinger av ulv i Norge, hvorav 3 av dem skulle være helnorske. September 2016, vedtar rovviltnemda på vegne av Stortinget, at det kan tas ut inntil 47 ulver. 22.12.2016 informerte Klima- og miljøvernministeren Vidar Helgesen om at Justisdepartementet hadde konkludert med at Stortingets vedtak var i strid med Bernkonvensjonen og Naturmangfoldsloven. Hedmark bygdeungdomslag (HBU) stiller spørsmål ved måten Helgesen presenterte problemstillingen for lovavdelingen i Justisdepartementet. HBU anser det som hevet over enhver tvil at skadepotensialet er enormt, både innenfor og utenfor ulvesonene.

HBU ber alle politiske partier etterse at Stortingets vedtak blir fulgt opp, og at vedtak bygger på det reelle skadepotensialet. Dette av hensyn til bygdenes næringsgrunnlag, kulturlandskap og bosetting.

Arne Østlund, tidligere Bygdepolitisk nestleder i Hedmark BU